РЕФЕРЕНЦИ

Нашата цел е да обезбедиме комплетни напредни информатички решенија, од консалтинг проектирање и имплементирање на мрежни, хардверски и софтверски и решенија, до управување со проекти, испорака и имплементација на опрема и софтвер, техничка поддршка и одржување на системи.Нашата стратегија е да го одржиме широкиот опсег и високиот квалитет на услуги, а за нашата успешност, стручност и квалификуваност потврдуваат многу задоволни клиенти и соработници.
МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС ДООЕЛ ИСКРА АТГ ДОО Скопје
ЛИРА ДОО Скопје СЕЛЕКТРА - ЛИРА ДООЕЛ Скопје
КУМАЛ СК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ИСКРА КОМПАКТ ДОО Скопје
ХАЛТЕКС ДООЕЛ извоз-увоз Скопје ИНВЕСТКО ДООЕЛ Скопје
ИНОВО БРОКЕР АД Скопје СИНЕРЏИ ИНВЕСТМЕНТ ДОО експорт-импорт Скопје
ЈОНА МЕД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ЛЕСНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ЛЕА-Д ДОО увоз-извоз Скопје А-М СТИЛ ДОО експорт-импорт Скопје
КАСЕИФИЦИО ЦЕСАРИНА ДОО Гостивар ЦИКЛАМА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Гостивар
БЕЛА ДОО Скопје ВИКТОРИЈА И ВЕРОНИКА ДООЕЛ Скопје
ДИСАГОН ВЕСНА ДООЕЛ Скопје БОЖЕН КОЗМЕТИКС ДООЕЛ Скопје
БМ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје КОНРАД ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ Скопје
АВТОГЛОБАЛ ДОО увоз-извоз Скопје МОБИС ОНЕ ДООЕЛ Скопје
СЕЛЛОПЛАСТ АТАНАСИОС ДООЕЛ Скопје КАРАЈАН-ШПЕД ДООЕЛ Гевгелија
ВОДОСТОПАНСТВО ВАРДАР КАНАР 92 ДООЕЛ Скопје
ИМПУЛС-Д ДОО увоз-извоз Скопје АГРО-ЕКСПОРТ Д.И. ДООЕЛ Скопје
ГЛОБОЧКИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ИЗГРАДБА-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
КРАС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ЕЛ ДЕКОР ДООЕЛ Скопје
ПАЛМЕРС А.С. ДООЕЛ Скопје НЕКСТТЕЛ ДОО Скопје
РЕВИН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје БИГМАК ДОО Скопје
ВИК-ДЕНТАЛ ДОО СКОТИХА ДООЕЛ Скопје
ПИКС ПЛУС ТРАДЕ ДОО Скопје ЛИМП-ИНГ ДООЕЛ увоз извоз Скопје
ПОЛОГ КОМПАНИ ДОО експорт-импорт Гостивар ЕУРОМИЛК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје
НОВУС - ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје КИКО-ВОШ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ДИНАМИКС ДОО Скопје ТЕГА + ДООЕЛ Скопје
и многу други задоволни клиенти

КРУШЕВО - ЕТНО ГРАД

http://www.krusevo.mk

ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА Р.МАКЕДОНИЈА

http://www.dprm.gov.mk

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ КОРУПЦИЈА

http://www.dksk.org.mk

БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА НА Р.МАКЕДОНИЈА

http://www.bom.gov.mk

МАКЕДОНСКА ПЛАТФОРМА ПРОТИВ СИРОМАШТИЈА

http://mpps.org.mk

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

http://www.csoo.edu.mk

ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“

http://www.ifmc.ukim.mk

ДЕТСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР „КАРПОШ“

http://www.dkckarpos.org.mk

Congres Support Service

http://www.css.com.mk

ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

http://www.dpi.gov.mk

Train GmbH

http://www.train.de

ИКТ КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

http://www.ikt.org.mk

МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД Скопје

http://www.makedonijaturist.com.mk

Gas Lider d.o.o.

http://www.gaslider.rs

ПРАКТИКА МС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

http://www.praktika.com.mk

НУЛТА КОРУПЦИЈА - ТРАНСПАРЕНТНОСТ

http://www.transparency.org.mk

БАЈК СТОП ДОО Скопје

http://www.bikestop.com.mk

ЦИКЛАМА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Гостивар

http://www.ciklama.com.mk

ЛЕСНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

http://www.lesna.mk

ОПШТИНА БУТЕЛ

http://www.opstinabutel.gov.mk

TRENDnet МАКЕДОНИЈА

http://www.trendnet.com.mk

МОВЕНС ДООЕЛ Скопје

http://www.movens.com.mk

ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК “Крсте Мисирков“

http://imj.ukim.edu.mk/

МАГ КОМЕРЦ дооел увоз-извоз Скопје

http://magcommerce.com.mk

СИВА доо Скопје 

http://siva.com.mk/

marjana art

http://marjana.com.mk

СЕФ ДООЕЛ Скопје

http://www.sef-security.com

ЕЛМЕД ДОО увоз-извоз - Скопје

http://www.elmedmk.com.mk

ЛИРА ДОО Скопје

http://www.lira.com.mk

ПАРТНЕР - Агенција за привремено вработување

http://www.partner.com.mk

ДИМИ КОМПАНИ ДООЕЛ Гостивар

http://www.dimi.com.mk

ЈОРД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

http://www.jord.com.mk

ИЗГРАДБА-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

http://www.izgradba-komerc.com.mk

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

http://www.fk.mk

ЕЛМИГО ДООЕЛ Скопје

http://www.elmigo.com.mk

СКАЈШПЕД ДОО експорт-импорт Скопје

http://www.skysped.com.mk

КАНАР 92 ДООЕЛ Скопје

http://www.kanar92.com.mk

ТВOЈ ДOМ ДOOЕЛ Скопје

http://www.tvojdom.com.mk

ВОЈАЏЕР

http://www.voyager.com.mk

ГОЦЕ 2000 ДООЕЛ Скопје

http://www.goce2000.com.mk

ЗГТМХ ЅВЕЗДА

http://www.biodiesel.com.mk

АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид

http://www.alpojo.com.mk

БАНИМЕКС ДOO Скопје

http://www.diplomat.com.mk

ИЛИНА увоз-извоз ДОО Охрид

http://www.ilina.com.mk

и многу други

МАКЕДОНИЈАТУРИСТ АД Скопје

поставување и одржување на радиус сервер

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ВОЗАЧИ НА Р.М.

тековно одржување на информатички систем

ЛИРА ДОО Скопје

тековно одржување на информатички систем

СЕЛЕКТРА - ЛИРА ДООЕЛ Скопје

тековно одржување на информатички систем

ПРАКТИКА МС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

тековно одржување на информатички систем

АРХИПРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

тековно одржување на информатички систем

НОТАР НАДА ПАЛИЌ

тековно одржување на информатички систем

НОТАР ЉУБИЦА МОЛОВСКА

тековно одржување на информатички систем

ИЗГРАДБА-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

тековно одржување на информатички систем

СТЕЛА ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје

тековно одржување на информатички систем

МОБИС ОНЕ ДООЕЛ Скопје

тековно одржување на информатички систем

ЗИНЕС ДООЕЛ Скопје

тековно одржување на информатички систем

БРУДЕР ПОЛСТЕРМЕБЕЛ ДООЕЛ Скопје

тековно одржување на информатички систем

ФАРИСА ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје

тековно одржување на информатички систем

ВИК-ДЕНТАЛ ДОО

тековно одржување на информатички систем

ГЛОБОЧКИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

тековно одржување на информатички систем

БИГМАК ДОО Скопје

тековно одржување на информатички систем

БЕЛА ДОО Скопје

одржување на информатички систем

СЕЛЛОПЛАСТ АТАНАСИОС ДООЕЛ Скопје

одржување на информатички систем

ИСКРА КОМПАКТ ДОО Скопје

одржување на информатички систем

КРАС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

одржување на информатички систем

ХАЛТЕКС ДООЕЛ извоз-увоз Скопје

одржување на информатички систем

ЛИМП-ИНГ ДООЕЛ увоз извоз Скопје

одржување на информатички систем

ИМПУЛС-Д ДОО увоз-извоз Скопје

одржување на информатички систем

АГРО-ЕКСПОРТ Д.И. ДООЕЛ Скопје

одржување на информатички систем

НОРЕМА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

одржување на информатички систем

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

одржување на информатички систем

КУМАЛ СК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

одржување на информатички систем

и многу други

 

 

Сертификати

r-m
kaspersky

Авторизирана продажба

trendnet socomec
kaspersky r-m

Ценовници

ПРЕВЗЕМЕТЕ ГИ НАЈНОВИТЕ ЦЕНОВНИЦИ

Членство

ikt_logo komora
blank